Ο τρύγος στη Νεμέα έναν αιώνα πριν

Η παραγωγή οίνου στη Νεμέα έχει βαθιές ρίζες στον χρόνο. Αυτό που αντιπροσωπεύει σήμερα η περιοχή, ως μεγαλύτερη οινοπαραγωγική ζώνη της Ελλάδας, δικαιολογείται απόλυτα από την ιστορία και την παράδοσή της.

Ας γυρίσουμε για παράδειγμα έναν αιώνα περίπου πίσω για να παρατηρήσουμε την εποχή του τρυγητού, μέσα από τις ανταποκρίσεις Νεμεατών συνεργατών της εφημερίδας «Εμπρός», όπως ο ποιητής Γιάννης Φλοιάσιος, ψευδώνυμο του Περίανδρου Δανόπουλου ο οποίος γράφει  στις 24/9/1928.

«Όσοι δεν γνωρίζουν την χαλύβδινη θέλησι, την σπάνια ψυχραιμία, την ακούραστον εργασία του λαού της Νεμέας ας κοπιάσουν να δούνε και ασφαλώς θα μείνουν έκθαμβοι και ασφαλώς θα μείνουν ευχαριστημένοι, θα χαρούν μαζί μας τη ζωή. Ας κάνουν ένα ταξιδάκι για λίγες μέρες να νιώσουν το χάρμα και την απόλαυσι της ζωής της Νεμέας. Η συγκοινωνία από του σταθμού μέχρι της πόλεώς μας εκτελείται με δέκα και πλέον αυτοκίνητα πολυτελείας και έτσι έχει εξασφαλισθεί η συγκοινωνία. Στη Νεμέα που αναδημιουργείται με μια υπέροχον προσπάθεια θα δει κανείς τη ζωή να οργά. Θα δει κανείς χιλιάδες ανθρώπους, νέους, γέρους παιδιά και γυναίκες να τρέχουν να πηγαινοέρχονται, να εργάζονται με μια εμπιστοσύνη για το μέλλον τους, για την πόλη τους που έχει εγκαταλειφθεί από το κράτος…
Αλλά ας έλθομε εις το θέμα μας. Ο τρυγητός ήρχισεν, η κίνησις εγένετο ζωηρά, κάρρα σούστες, ζώα αυτοκίνητα ευρίσκονται εν κινήσει, έμποροι κλείνουν συμφωνίες με τους παραγωγούς, κλείνουν τιμάς συγκαταβατικάς και για τα δύο μέρη, Η εταιρία Οίνων και Οινοπνευμάτων ευρίσκεται και αυτή εν κινήσει. Οι έμποροι πληρώνουν ανωτέραν τιμήν της εταιρίας. Τα ξενοδοχεία Κούστα και Παπαπάνου παρέχουν όλας τας ανέσεις εις τους επισκέπτας μας. Είναι άξιον ιδιαιτέρας εξάρσεως ότι οι κάτοικοι της Νεμέας εκτιμώντες πλήρως τας υποχρεώσεις των έναντι των ξένων καταβάλλουν αξιεπαίνους προσπαθείας πώς να δυνηθούν καλύτερα να περιποιηθιούν τους ξένους
Ο Εμπορικός μας Σύλλογος δια του προέδρου του κ. Γ Κωστοπούλου και των μελών του, υποδέχεται τους ξένους, τους υποδεικνύει τους παραγωγούς και τους περιποιείται με μεγάλην ευχαρίστησιν.
Οι ξένοι μένουν ευχαριστημένοι και τα βράδια ο κινηματογράφος μας στημένος στην πλατεία του αριστοκρατικού μας καφενείου Γεωργίου Ανέστη με 7, 1/2δραχμάς εισιτήριο, συγκεντρώνει όλον τον ξένο και τον ντόπιο κόσμο, ώστε να ικανοποιεί τον θεατή με την περιποίησι, το κρύο νερό, την καθαριότητα και τα εκλεκτά κομμάτια του φωνογράφου…
Τα καφενεία της πόλεώς μας και αυτά ευρίσκονται σε κίνηση. Περιποιούνται τους ξένους με προθυμίαν.
Ύστερα από λίγες ημέρες θα τελειώσει ο τρύγος και όσην ποσότητα δεν επώλησαν οι παραγωγοί, θα την αποθηκεύσουν. Μετά δε από 50 μέρες θα αρχίσουν το κρασί της νέας παραγωγής. Ας τους δώσουμε κλείνοντας την ανταπόκρισίν μας την καλυτέραν μας ευχή «Καλά κρασιά»

Πόλος έλξης των μεγάλων Οινοποιητικών Εταιριών της εποχής

Βλέπουμε λοιπόν ότι εκείνη την εποχή η Νεμέα δεν στερείται ξενοδοχείων, ούτε της απαραίτητης εξωστρέφειας για να υποδεχτεί τους επισκέπτες, έμποροι οι περισσότεροι και εκπρόσωποι Οινοποιητικών εταιριών.

«Αι προετοιμασίαι δια την εναποθήκευσιν του γλεύκους ήρχισαν πυρετώδεις. Αι Οινολογικαί Εταιρίαι Ησαΐας, Σαραντάκος, Χαριλάου κλπ. ήλθον εις συνεννοήσεις μετά των παραγωγών χωρίς να καταλήξουν σε οριστικόν αποτέλεσμα όσον αφορά την τιμήν. Η αξία του γλεύκους κατ΄οκάν φαίνεται ότι δεν θα υπερτερήσει τας 4 δραχμάς. Δια τους εμπόρους είναι πολύ συμφέρουσα τιμή καθόσον το γλεύκος εξαιρετικώς της εφετινής περιόδου είναι πολύ παχύ (κατά λαϊκήν έκφρασιν) και υψηλής βαθμολογίας, δηλαδή 15 – 16 και θα χρειασθεί αναμφιβόλως ποσότης ύδατος 20% δια να κατέλθει εις την κλίμακα των 13ο, συνήθη δια την αισίαν έκβασιν των οίνων. Η ωφέλεια όθεν των οινεμπόρων συνίσταται εις την αύξησιν του αγοραζομένου γλεύκους ποσοτικώς κατά 20% αδαπάνως», γράφει την ίδια περίοδο στην ίδια εφημερίδα ο Ανταποκριτής Κ. Ι . ΠΑΠ και συνεχίζει:
«Η εφετινή παραγωγική περίοδος επεφύλασσε εις τους οινοπαραγωγούς δύο πράγματα, μεγίστην ποσότητα και θαυμασίαν ποιότητα. Τι άλλο χρειάζεται για τον οινοπαραγωγό και τον οινέμπορο;»

Παραγωγή πάνω από 5 εκατομμύρια οκάδες κρασιού

Αν αναλογιστούμε από άλλο δημοσίευμα της εποχής ότι η συνολική παραγωγή κρασιού στη Νεμέα υπερέβαινε τα 5 εκατομμύρια οκάδες, δηλαδή πάνω από 6.000 τόνους σήμερα, καταλαβαίνουμε γιατί αποτελούσε το επίκεντρο της εμπορίας κρασιών και γιατί προσείλκυε τις μεγαλύτερες Οινοποιητικές εταιρίες της χώρας.

Συγκοινωνιακό δίκτυο

Άλλωστε και η πρόσβαση στη Νεμέα είχε γίνει συγκοινωνιακά πιο εύκολη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που αντλούμε από τον Κ. Ι. ΠΑΠ.:

«Η Νεμέα εσχάτως ανέκτησε μοναδικόν συγκοινωνιακόν δίκτυον. Δώδεκα αυτοκίνητα πολυτελείας εκτελούν τακτικάς διαδρομάς από Νεμέαν εις Αθήνας (Καφενείον Μπλάτσου σταθμός Λαυρίου), επίσης από Νεμέας – Κόρινθον, Νεμέας – Κιάτον – Ξυλόκαστον, Νεμέας Άργος- Ναύπλιον και εις όλα τα περίχωρα. Ωσαύτως αρκετά ξενοδοχεία καθαρά και ευκατάστατα υπάρχουν, ύπνου και φαγητού δια την άνετον διαμονήν των ξένων
Αλλά και τα μεταφορικά μέσα εδώ είναι αρκετά. Πληθώρα αυτοκινήτων, φορτηγών διτρόχων, τετρατρόχων κλπ. εκτελούν παντοειδείς μεταφοράς. Τώρα εις τας παραμονάς του τρυγητού η Νεμέα ευρίσκεται εις ζωηράν κίνησιν. Πλείστοι ξένοι επισκέπτονται τον τόπον μας. Ιδίως οι σεισμοί της Κορίνθου εκτόξευσαν πολλούς σεισμοπαθείς εις τας γύρω ολιγότερον σεισμοπλήκτους περιφερείας».

Αντώνης Παπαϊωάννου
Αντώνης Παπαϊωάννου

We use cookies to give you the best experience.